Stålhästen

ERBJUDANDE STÅLHÄSTEN SJÄLVRISKELIMINERINGSFÖRSÄKRING

Du har nu möjlighet att teckna försäkring via Stålhästen. Försäkringen täcker kostnaderna för Din självrisk upp till 2 000 kr, om cykeln blir stulen. Försäkringen gäller i 2 månader.

Försäkringen gäller från den dag cykeln levereras till kund samt i två månader, erhåller sedan ett erbjudande om förlängning i 12 månader.

Administration: Hedenstedt Risk & Försäkring AB

Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar/Moderna, filial org.nr. 516403-8662 till Tryg Forsikring A/S Danmark

Cykelmodell: Stålhästen

Försäkringspremie/år: 295 kr

Plusgiro: 74 82 22-7

Vid inbetalning till vårt Plus Giro ange namn, adress, e-postadress, mobilnummer, cykelmodell samt pris på cykel inklusive utrustning. Ni kan också sända in en ansökan om försäkring och fylla i blankett som ni sänder via e-post till: info@insureg.com

Såvida frågor uppkommer kontakta :

Hedenstedt Risk & Försäkring: Telefon: 070- 510 10 47, E-post: info@insureg.com Adress: Box 7058, 300 07

Skulle du drabbas av  skadegörelse/stöld:                                                                              

 1. Gör polisanmälan.

 2. Kontakta ditt hemförsäkringsbolag.

 3. Avvakta rekvisition från ditt hemförsäkringsbolag.

 4. Sänd rekvisition till Hedenstedt Risk & Försäkring

 5. Vid frågor kontakta Hedenstedt Risk & Försäkring

__________________________________________________________________________________________________________________

Försäkringsvillkor

1. Försäkrat objekt/försäkringstagare

Försäkringen avser den cykel som anges i försäkringsbeviset och gäller till förmån för ägare till det försäkrade objektet.

2. Försäkringsperiod

Försäkringen träder i kraft sedan premien inbetalts och kommit Hedenstedt Risk & Försäkring tillhanda.

Försäkringstiden är max 12 månader.

Lämnas ersättning för självrisk enligt punkten 3 nedan anses premien för denna försäkring som förbrukad och försäkringen upphör därmed att gälla.

3. Försäkringens omfattning

Försäkringen gäller vid stöld/skadegörelse av hel cykel/totalskada och som ersätts genom gällande hemförsäkring eller motsvarande, försäkringen ersätter då erlagd grundsjälvrisk.

Gäller inom Norden.

4. Ersättningens storlek

Ersättning lämnas med maximalt 2 000 kr, som motsvarar hemförsäkringens grundsjälvrisk.

 5. Ersättningsregler

 Försäkringstagaren/ägaren skall vända sig till Hedenstedt Risk & Försäkring för skadereglering.

a) Sänd försäkringsbeviset till Hedenstedt Risk & Försäkring

b) Sänd in handling/revision från hemförsäkringsbolaget som visar att självrisk dragits av vid reglering av stöld/skadegörelse av cykel.

Gäller vid stöld/skadegörelse av komplett/hel cykel och när hemförsäkringsbolaget via rekvisition/skadehandling har ersatt skadan.

c) Ersättning enligt skadehandling/rekvisition får användas till inköp av ny cykel från Stålhästen.

d) Ersättning utgår även till cykelstölder där ersättningsnivån ligger under 2000 kr.

 Rekvisition/skadehandling från hemförsäkringsbolaget skall dock alltid uppvisas.

  6. Undantag

  Ersättning lämnas inte för:

a) Stöld/skadegörelse som inte ersätts av hemförsäkring eller motsvarande.

b) Stöld av olåst cykel.

c) Stöld alternativt skadegörelse av delar av cykel

d) Nedsättning av försäkringsersättning/åldersavdrag eller förhöjd självrisk.

e) Skada som ersätts av annan försäkring

f) Följdskador (indirekta skador)

 

 7. Allmänna avtalsbestämmelser

 7.1 Premien debiteras årsvis. Betalas inte premien i rätt tid kan försäkringsgivaren säga upp försäkringen om den inte är av ringa betydelse.

Ändring av försäkringsavtalet: Försäkringens omfattning, premie och villkor, kan ändras av Försäkringsgivaren vid början av ny försäkringsperiod.

7.2 Annullering av försäkringsavtalet

Avtalet kan när som helst sägas upp av försäkringstagaren fr.om kommande månadsskifte eller av försäkringsgivaren med trettio dagars varsel. Försäkringen upphör om försäkringstagaren inte betalat premien enligt försäkringsavtalet.

7.3 Tillämplig lag och behörig domstol

För försäkringsavtalet skall svensk lag gälla. Tvist angående avtalet skall prövas av svensk domstol. Detta gäller även om en skada som inträffat utomlands. För denna försäkring gäller i övrigt Försäkringsavtalslagen.

7.4 Om du har frågor

Om du har frågor om försäkringen eller skadeärende kontakta: Hedenstedt Risk & Försäkring, Tfn: 070-510 10 47 E-post: info@insureg.com . Uppkommer ytterligare frågor och du vill ha vägledning av oberoende del kontakt: Konsumenternas Försäkringsbyrå tfn: 0200-22 58 00 alt. www.konsumenternas.se alt. Hallå Konsument/www.hallakonsument.se

7.5 Om vi ​​​​​​​inte kommer överens

Om missnöje finns avseende hantering av försäkringsärende skall detta i första hand skriftligen meddelas Hedenstedt Risk & Försäkring, adress enligt nedan. Alternativt skriftligen till Moderna redogöra för ärendet och be omprövning av beslutet till : Moderna Försäkringar Box 7830 103 98 Stockholm. Du kan även vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) prövningen är kostnadsfri och beslutet har formen av rekommendation. Box 174, 101 23 Stockholm. Tfn: 08-508 860 00. Allmän Domstol, du kan vända dig till allmän domstol vid behov tag kontakt med närmaste tingsrätt som finns på orten.

7.6 GDPR/Försäkringsgivaren är personuppgiftsansvarig

Försäkringsgivaren och dess leverantörer, behandlar de personuppgifter som lämnas samt även andra personuppgifter som är relevanta för försäkringsförhållandet. Uppgifterna kan dessutom komma att användas för utsändande av information och erbjudande om nya försäkringsprodukter via post, tfn eller e-post . Försäkringstagaren har rätt att få besked och information angående försäkringsgivarens behandling av relevanta personuppgifter. Försäkringstagaren kan när som helst kontakta försäkringsgivaren för att begära rättelse av felaktig personuppgift.

8. Försäkringsmäklare/förmedlare/administration

 Hedenstedt Risk & Försäkring AB, Box 7058, 300 07 Halmstad. Tfn: 070-510 10 47 E-post: info@insureg

9. Försäkringsgivare

Moderna Försäkringar/Moderna, filial org.nr. 516403-8662 till Tryg Forsikring A/S Danmark