Entreprenad

Entreprenad försäkring

I samband med entreprenadavtal är det viktigt att kontrollera försäkringsskyddet som skall finnas för att täcka riskerna och förhoppningsvis minimera riskerna mellan parterna. Avsaknaden av ett korrekt framtaget försäkringsskydd kan ge kännbara konsekvenser för parterna.

Försäkringslösning tecknas för bolagets hela verksamhet men kan också tecknas för varje enskild entreprenad.

Det minimala försäkringsskyddet som entreprenören är skyldig att ha återfinner man i standardavtalet AB 04. Entreprenören skall ha allriskförsäkring för skador på entreprenaden. Försäkringen skall gälla under entreprenad tiden och ifråga om skador för vilken entreprenören svarar, minst två år efter entreprenadens godkännande. Försäkringen skall avse värdet av utförda arbeten samt på arbetsområdet befintligt material och varor avsedda för entreprenaden.