Ansvar

Ansvarsförsäkring

Ingår normalt sett i företagsförsäkringens grundskydd. Ansvarsförsäkringen ersätter skadestånds-, utrednings-, förhandlings- och rättegångskostnader om ditt företag blir skadeståndsskyldigt för person- eller sakskada enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler. Försäkringen omfattar även skadeståndsskyldighet för skada genom levererad produkt – produktansvarsskada. Gäller normalt inom Norden men  kan vid behov byggas ut att även omfatta hela världen inklusive Nordamerika.

Konsultansvarsförsäkring

Kan tecknas av tekniska konsulter som exempelvis arkitekter eller ingenjörer, avtal som baseras på tex ABK. Försäkringen kan betraktas som ett komplement till den vanliga ansvarsförsäkringen som gör undantag för skada som uppkommit till följd av fel eller brist i utredningar, beskrivningar, beräkningar, ritningar, råd eller anvisningar som lämnats i yrkesmässig rådgivande verksamhet.

Ansvarsförsäkring för VD och Styrelse

Omfattar varje nuvarande, framtida eller före detta styrelseledamot, suppleant för styrelseledamot, verkställande direktör, vice verkställande direktör eller koncernchef. Försäkringen omfattar ersättningsanspråk som är skadeståndsanspråk och/eller ersättningsanspråk grundat på personligt betalningsansvar enligt bestämmelserna i svensk aktiebolagslag.

Återkallelse/recallförsäkring

Försäkringen omfattar kostnader för

 • undersökning som utförs av annan än det försäkrade bolagets personal i syfte att klargöra åtgärd (rättelse, utbyte eller återgång)
 • meddelanden, annonser eller andra framställningar när syftet är att meddela innehavare av slutprodukt om rättelse*, utbyte** eller återgång***
 • transporter som uppkommer vid utbyte** eller återgång***
 • resor och traktamenten som uppkommer vid rättelse*
 • kostnad för att göra försäkrads produkt tillgänglig och för att byta ut den. Denna åtkomst och utbyteskostnad omfattar inte ersättning för värdet av försäkrads produkt
 • förstörande av slutprodukt, dock ej ersättning för slutproduktens eller försäkrads produkts värde. 

  *       Rättelse innebär att det fel som skaderisken hänför sig avhjälps.

  **     Utbyte innebär att slutprodukten tas tillbaka och en annan, felfri produkt av samma eller motsvarande art levereras.

  ***   Återgång innebär att slutprodukten tas tillbaka och ersättning lämnas för den.

En tillverkare som har tillhandahållit en farlig vara skall utan dröjsmål återkalla varan från de distributörer som innehar den, om det behövs för att förebygga skadefall. Är denna åtgärd inte tillräcklig för att förebygga skadefall skall tillverkaren utan dröjsmål återkalla vara från de konsumenter  som innehar den.

Återkallelse skall ske genom att tillverkaren erbjuder sig att på vissa villkor:

1. Avhjälpa fel som skaderisken hänför sig till(rättelse).

2. Ta tillbaka varan och leverera annan felfri vara av samma eller motsvarande slag(utbyte).

3. Ta tillbaka varan och lämna ersättning för den(återgång).

En tillverkare som återkallar en vara skall samtidigt tillkännage erbjudandet och villkoren för detta samt informera om skaderisken.